Årsmøte tirsdag 25. februar 2014 kl. 19, Sirma grendehus
Her er saksliste og sakene til årsmøtet.
Saksliste (vedtektene § 15 Årsmøtets oppgaver):

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Merknad: Regnskap er levert til revisorene. Tallene (forbruk 2013) fremgår i sak 8 budsjett.

6. Behandle forslag og saker. 
Ingen forslag/saker mottatt.

7. Fastsette medlemskontingent.
Styrets forslag: Enkeltmedlem kr 200, familiemedl.skap kr 400, pensjonister kr. 100.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg.  
Følgende valg: a) Leder og nestleder b) 3 styremedlem og 3 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Her er vedtektene våre - §§ 13 - 16 om årsmøtet.
 
(oppd. 18.02.14)
Oppdatert 24.02.2014
Untitled Document