Årsmøte tirsdag 24. februar 2015 kl. 19, Sirma grendehus
Her er årsmøtesakene.
   
Saksliste (vedtektene § 15 Årsmøtets oppgaver):

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker. 
Ingen forslag/saker mottatt. 
 
7. Fastsette medlemskontingent. 
Styrets forslag: Kr. 100 pensjonister/trygdede, kr 200 enkeltmedlem og kr. 400 familiemedlemskap. 

10. Valg.  
Følgende valg: a) Leder b) 2 styremedlemmer og 3 varamedlem (de øvrige i styret er ikke på valg) c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Her er vedtektene våre - §§ 13 - 16 om årsmøtet.
 
 
 
Oppdatert 28.04.2015
Untitled Document