Oppdatert: Årsmøte torsdag 18. februar 2016 kl 19.00
På selveste 60 årsdagen til idrettslaget.
Avholdes årsmøtet på Sirma grendehus. Her er årsmøtesakene. Det vil bli servering av jubileumskaffe og kake. Velmøtt!
Sakksliste (i hht lagets gjeldende lovnorm/vedtekter § 15):
 
1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 
4. Behandle idrettslagets årsmelding
 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 
6. Behandle forslag og saker:
- Aktivitets- og treningstilbud i Sirma
- Innmelding i Norges Triatjlonforbund
- Endre idrettslagets grafiske profil
 
7. Endringer i idrettslagets lovnorm/vedtekter (i dette dokumentet er alle endringer synlige.
 
8. Fastsette medlemskontingent for 2017.
Styrets forslag: kr 200 enkeltmedl, kr 100 pensjonister, kr 400 fam.medlemsskap.
 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 
10. Vedta idrettslagets budsjett
 
11. Foreta valg (valgkomitéens innstilling)
a) Nestleder
b) 1 styremedlem og 3 varamedlemmer
c) Øvrige valg i hht organisasjonsplanen (i hht ny organisasjonsplan)
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
   
 
Velmøtt! Bures boahtin!
Oppdatert 20.04.2016
Untitled Document