Oppd. årsmøtet torsdag 22.02.2018 kl. 19, Sirbmá grendehus./Ođasm. dieđut jahkečoahkkima birra
Alle som deltar i årsmøtet blir med i trekning av en SirbmáIL skidress (verdi ca. kr 2.500).
Årsmøtesakene er lagt ut 15.02.2018 - en uke før årsmøtet (i hht vedtekene §13, 2).
Saksliste /Áššelisttu: 
 

01/18 Godkjenne de stemmeberettigede / Dohkkehit jienasteaddjiid

02/18 Godkjenne innkallingsaksliste og forretningsorden / Dohkkehit gohččuma, áššelisttu ja čoahkkinortnega

03/18 Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen / Váljjet čoahkkinjođ, čálli ja 2 čoahkkingirjevuolláičálli/dárkkisteaddji   

04/18 Årsmelding 2017 Jahkedieđáhus

05/18 Regnskap 2017 Rehketdoallu  (revisorrapport publiseres senere/deles ut i årsmøtet)

06/18 Innkomne saker og forslag / Boahtán áššit:
          Fra Ole Henrik Somby/styret: Innmelding i Norges skiskytterforbund
          Fra styret v/Synnøve Solbakk: Endre navnet i laget til Sirbmá IL

07/18 Fastsette medlemskontingent for 2019 / Lahttomáksin. Styrets forslag: Som i 2017; kr 100/200/400. / Stivra evttohus; nu go dál.

08/18 Budsjett 2018 Bušeahtta

09/18 Organisasjonsplan 2018 Doaibmaplána 

10/18 Valg / Válggat 
            - Styret; leder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

- Underutvalg; Anleggsgruppe (3), friidrettsgruppe (4), skigruppa (3) og sykkelgruppe (3)
- 2 revisorer
- Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
- Valgkomite (leder og 2 medlemmer) 

 

Våre vedtekter og saker vedtatt i årsmøtet finnes her

Årsmøteprotokoller

 

Áigeamerri ovddidit áššiid lei / Frist for å melde inn saker var: 08.02.2018.

 

Oppdateringslogg:
15.01.18: saken/innkallingen opprettet 15.01.1
15.02.18 kl. 15.30: årsmøtesaksliste og saker lagt ut

18.02.18: oppd.årsmelding 2017 og org.plan 2018 m/bilder

19.02.18: valgkomitéens innstilling

 

 

 


Oppdatert 19.02.2018
Untitled Document