Årsmøte torsdag 20. februar 2020 kl. 18
Sirpmá gilivisttis/Sirma grendehus eller via Skype
Her er saksliste og sakspapirer. Alle som deltar i årsmøtet - også pr skype/tlf - er også med i trekningen av Sirbmá skidress eller treningsklær til en verdi på kr. 2.500.

De som vil delta pr. skype, tar kontakt med Monica Balto Anti på messenger eller tlf. 41264148.  


Saksliste:

 

01/20 Godkjenne de stemmeberettigede / Dohkkehit jienasteaddjiid

02/20 Velge dirigent / Válljet čoahkkinjođiheaddji

03/20 Velge protokollfører / Válljet čálli

04/20 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen / Válljet 2 čoahkkingirjevuolláičálli/ dárkkisteaddji  

05/20 Godkjenne innkallingen / Dohkkehit gohččuma

06/20 Godkjenne sakslisten / Dohkkehit áššelisttu

07/20 Godkjenne forretningsorden / Dohkkehit čoahkkinortnega         

 

08/20 Behandle idrettslagets årsberetning/årsmelding / 2019 jahkedieđáhus

 

09/20 Behandle idrettslagets regnskap / 2019 rehketdoallu (Regnskapet for 2019 er 2. kolonne fra venstre)

 

10/20 Behandle forslag og saker - mottatt innen firstenfrist til å fremme: 6. februar 2020

Fra styret: Leie og utvidelse av Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpart (tidl.BMX-banen)  
Fra Risten Somby: Foreslår at Sirma idrettslag skifter navn til Sirpmá valaštallansearvi/Sirpmá VS.

 

11/20 Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter / Lahttumáksin ja hárjehallandivvagat

Styrets forslag: Som nå; kr. 200 for enkeltmedlemmer, kr 100 for seniormedlemmer og kr. 400 for familier (inntil 8 medlemmer)


12/20 Vedta idrettslagets budsjett / 2020 bušeahtta (kolonnen lengst til høyre, i gult)

 

13/20 Behandle idrettslagets organisasjonsplan / 2020 doaibmaplána 

 

14/20 Foreta valg / Válggat 
a) Styret; leder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

b) Kontrollutvalg med (minst) to 2 medlemmer og (minst) 1 varamedlem 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet eller gi styretfullmakt

d) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

Våre vedtekter og saker vedtatt i årsmøtet finnes her

 

Årsmøteprotokoller

 

 

Oppdateringslogg:
16.01.19: saken/innkallingen opprettet
16.01.19: årsmøtesaksliste lagt ut

02.02.20: lagt inn mottatt sak/forslag (se sak 10/20)

13.02.20: kl. 15 lagt ut alle årsmøtesakene, unntatt sak 14/20 valg. 

14.02.20 kl. 15.30: oppd. versjon av sak 09/20 og 17/20 

15.02.30 kl. 12: oppd. versjon av 8/20 (m/bilder)

Oppdatert 19.02.2020
Untitled Document