Årsmøtet 2021 Jahkečoahkkin
Torsdag 18. februar kl. 18 i Sirbmá
Mis ávvudoalut gohttákáfiin ja jahkečoahkkin dalá maŋŋá. Vuorbádat maid Sirpmá-hárjehallanbiktasiid sin gaskkas geat servet. Bures boahtin! / Sirbmá-Sirma IL ble etablert 18. februar 1956, og vi har 65 års jubileum i år. Alle som deltar er med i trekningen av Sirbmá-treningsklær til en verdi av kr. 2.500. Velkommen!
Vi møtes torsdag 18. februar kl. 18 og begynner med en liten makering av lagets 65 års jubileum. Deretter fortsetter vi med årsmøtet. 

Av smittevernhensyn og opprigging av digital plattform vil det kreves påmelding til årsmøtet, send epost til sirmaidrettslag@hotmail.com eller ta kontakt med Monica Balto Anti på messenger eller tlf. 41264148.  
 
I år som tidligere år er alle som deltar i årsmøtet med i trekning av Sirbmá-treningsklær opptil kr. 2.500! 
 
Årsmøtet - saksliste og saker: 
  

01/21 Godkjenne de stemmeberettigede / Dohkkehit jienasteaddjiid

02/21 Velge dirigent / Válljet čoahkkinjođiheaddji

03/21 Velge protokollfører / Válljet čálli

04/21 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen / Válljet 2 čoahkkingirjevuolláičálli/ dárkkisteaddji  

05/21 Godkjenne innkallingen / Dohkkehit gohččuma

06/21 Godkjenne sakslisten / Dohkkehit áššelisttu

07/21 Godkjenne forretningsorden / Dohkkehit čoahkkinortnega         

 

08/21 Behandle idrettslagets årsberetning/årsmelding / 2020 jahkedieđáhus

 

09/20 Behandle idrettslagets regnskap / 2020 rehketdoallu (Regnskapet for 2020 er midterste kolonne)

 

10/21 Behandle forslag og saker - ingen saker mottatt innen fristen 4.2.

 

11/21 Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter / Lahttumáksin ja hárjehallandivvagat

Styrets forslag: Som nå; kr. 200 for enkeltmedlemmer, kr 100 for seniormedlemmer og kr. 400 for familier (inntil 8 medlemmer)


12/20 Vedta idrettslagets budsjett / 2021 bušeahtta (kolonnen lengst til høyre)

 

13/20 Behandle idrettslagets organisasjonsplan / 2021 doaibmaplána 

 

14/20 Foreta valg / Válggat 
a) Styret; leder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

b) Kontrollutvalg med (minst) to 2 medlemmer og (minst) 1 varamedlem 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet eller gi styretfullmakt

d) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

Våre vedtekter og saker vedtatt i årsmøtet finnes her

 

Årsmøteprotokoller

 

 

Oppdateringslogg:
15.01.21: saken/innkallingen opprettet
05.02.21: årsmøtesaksliste og sak 08/21 og 12/21 lagt ut

06.02.21: sak 9/21, 12/21 og 13/21 lagt ut

16.02.21: sak 8/21 med bilderOppdatert 18.02.2021
Untitled Document