Ekstraordinært årsmøte 15. mars 2012 kl. 19.30 i Sirma
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 15. mars 2012 kl. 19.30 på Sirma grendehus.

Da årsmøtet tidligere i år ikke klarte å finne leder og nestleder innkalles til ekstraordinært årsmøte for å velge disse. I tillegg fremmes saker som skal behandles av årsmøte; nye vedtekter, organisajonsplan og budsjett, samt to saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet; Sirma ILs fremtid og Langnesmarkedet.

Saksliste for det ekstraordinære årsmøtet
:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Sirma ILs fremtid
5. Vedtekter/lov for Sirma IL. NIF's mal: Lovnorm (vedtekter)
6. Sirma ILs organisasjonsplan
7. Langnesmarked
8. Budsjett 2012
9. Valg av leder og nestleder, representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett samt leder og varamedlem i valgkomité

I for- eller etterkant av det ekstraordinære årsmøtet avholdes et medlemsmøte:

Saksliste for medlemsmøtet:

1. Orientering fra styret, skigruppa og sykkelgruppa om nåværende og planlagt aktivitet
2. Orientering om initiativ/samarbeid med Sirma bygdelag om felles trivselstiltak i bygda
3. Eventuelt/Saker fremmet av medlemmer
Velkommen!

Dearv./Mvh
Styret i Sirma IL

Piera Holm
leder (sign.)

Oppdatert 14.03.2012
Untitled Document